OD RADOSTI Z POČÚVANIA K RADOSTI Z ČÍTANIA

Všeobecné informácie o Projekte

Názov projektu: Od radosti z počúvania k radosti z čítania
Kód ITMS: 26130130078
Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami
 
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
 
Prioritná téma: 72 - Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnanosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti východiskového a odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pri priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu smerom k inovácií a znalostnej ekonomike

Miesto realizácie Projektu: 
Základná škola s materskou školou, Žbince 145
 
Cieľová skupina:
žiaci základnej školy pochádzajúci z o sociálne znevýhodneného prostredia MRK
pedagogický zamestnanci základnej školy
 
Cieľ Projektu: 
Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania ako nástroja pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti
 
Špecifické ciele Projektu:
  1. Realizovať programy kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov.
  2. Inovovať učebné texty, materiály a didaktické prostriedky pre nové formy a metódy vzdelávania a na digitálne vyučovanie pri podpore čitateľskej gramotnosti. 
  3. Aplikovať inovované a nové formy a metódy vzdelávania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese.
Hlavné aktivity:
  1. Vzdelávacie programy a kurzy pre pedagogických zamestnancov školy
  2. Inovácia učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov
  3. Aplikácia inovovaných a nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese
  4. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
  5. Riadenie rizík
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU